GIỚi THIỆU VỀ WINDSOFT

Được thành lập vào năm 2017, WindSoft JSC. với định hướng gia công và cung cấp các giải pháp phần mềm, kết hợp triển khai đào tạo và định hướng lập trình cho học viên. WindSoft lấy gia công, phát triển phần mềm làm nền tảng, phát triển đào tạo con người làm cốt lõi và xây dựng sản phẩm làm cơ hội đột phá.

098.707.5454